Voorlopig tijdpad bekend

Home   ›   Voorlopig tijdpad bekend

Het voorlopige tijdpad dat de drie initiatiefnemers nu bewandelen ziet er momenteel als volgt uit.

Januari 2022

Start graven van proefsleuven t.b.v. archeologische vondsten door de gemeente.
De werkzaamheden worden naar verwachting eind maart 2022 afgerond. Eind januari moet er een goed eerste beeld te vormen zijn of er nog extra archeologische vondsten zijn die het verdere bouwrijp maken van de grond gaan vertragen.

April 2022 – mei 2022

Aanbrengen van grond op het perceel t.b.v. de zogenaamde ‘zetting’.
De aannemer van de gemeente gaat grond op ons perceel aanbrengen. De grond zorgt voor extra gewicht waardoor de onderlaag gaat ‘zetten’. Dit is belangrijk om het restrisico op verzakkingen van het omliggende terrein tot een minimum beperken.

Mei 2022 – September 2022

Afronden van overige werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het perceel.
Denk hierbij aan het aanleggen van nutsleidingen, riolering en bouwwegen.

3e kwartaal 2022

Beoogde start werkzaamheden bouw Philadelphia, Triade Vitree en ZONL.
Dit is op basis van de laatste tijdsindicatie van de gemeente. Een concrete planning van de gemeente ontbreekt nog. Tijdspad schuift sowieso op als er sprake is van archeologische vondsten.

Deel dit bericht: